تست خارجی نمونه اولیه یک محصول (معمولاً یک نرم‌افزار) قبل از تجاری‌سازی تست بتا نامیده می‌شود. در مرحله تست بتا، محصول فعلی از سطح اول و تست آلفا گذشته است و نقص‌های آشکار از آن حذف‌شده‌اند، اما هنوز ممکن است مشکلات جزئی وجود داشته باشد که شناسایی آن‌ها به مشارکت کاربران نیاز دارد. به همین دلیل محصول برای تست تحت شرایط عادی در اختیار مشتریان انتخاب‌شده قرار می‌گیرد.