ارتقای یک محصول، ایده، یا دیدگاه از طریق تبلیغات عمومی یا آگهی.