به معنی قدرت مقابله با ابهامات و ناپایداری‌های دنیای کسب‌وکار است. تغییرات پیوسته‌ای که باعث ابهام و تنش در یک فعالیت اقتصادی می‌شود، کارآفرینان را با نوعی عدم قطعیت روبرو می‌سازد که اجتناب‌ناپذیرند: فقدان سازمان‌دهی، ساختار و نظم، شیوه‌ای از زندگی است. چالش با بی‌ثباتی و هیجان ناشی از ابهام‌ها که امنیت شغلی را برای کارآفرینان اغلب بی‌معنا می‌کند، مایه رشد آنان را نیز فراهم می‌کند.