عبارت است از انباشت معلومات، مهارت‌ها و رشد فکری که از طریق کار در مشاغل مرتبط یا مشابه حاصل می‌شود. تجربه یکی از عوامل شغلی است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در ارزیابی آن به مدت و نوع تجربه نیز توجه می‌شود.