فراهم کردن پول یا سرمایه از طریق دریافت وام که ممکن است از سوی شرکت‌ها انجام پذیرد؛ یعنی آن‌ها برای تأمین نیازهای مالی بلندمدت فعالیت‌های مالی خود، متوسل به قرض گرفتن شوند. ولی گاهی دولت‌ها هم در دورهٔ کسادی با انتشار اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت به این وسیله متوسل می‌شوند و آن را بر سیستم کسر بودجه، ترجیح می‌دهند.