تدارک و تهیهٔ سرمایه و نیازهای مالی بنگاه از منابع مختلف را تأمین مالی گویند.
فعالیت‌های مربوط به فراهم کردن پول برای انجام یک پروژه را تأمین مالی گویند. به‌عنوان‌مثال تأمین مالی برای یک پروژه ممکن است از طریق وام گرفتن از دو بانک باشد.