پایش رسانه‌ اجتماعی، فرآیند استفاده از کانال‌های رسانه برای پی‌گیری، جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و داده‌ها از افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها یا سازمان‌های مشخص به‌منظور ارزیابی اعتبار آن‌ها و تشخیص این است که آن‌ها در فضای اینترنت چگونه تلقی می‌شوند.