در اینترنت، بازاریابی ویروسی هر روش بازاریابی است که باعث می‌شود وب‌سایت‌ها یا کاربران یک پیام بازاریابی را به سایت‌ها یا کاربران دیگر منتقل کنند که رشد تصاعدی بالقوه‌ای را در دید‌ه شدن پیام و اثر آن ایجاد خواهد کرد. در بازاریابی ویروسی فرض بر این است که با شروع استفاده هر کاربر جدید از خدمت یا محصول، پیام تبلیغاتی به هرکسی که کاربر با او در تعامل است منتقل خواهد شد.
یک نمونه از بازاریابی ویروسی موفق مربوط به شرکت Hotmail است که خدمات و پیام‌های تبلیغاتی خود را در یادداشت‌های پایین ایمیل هر کاربر ترویج داده است.