نوعی بازاریابی از طریق رسانه‌های تبلیغاتی مختلف است که در آن به صورت مستقیم با مشتری ارتباط ایجاد می‌شود و تلاش می‌شود از این طریق محصول یا خدمت معرفی شود مانند روش‌های بازاریابی ایمیلی.