بازاریابی دهان‌به‌دهان، توصیه شفاهی یا کتبی مشتریان فعلی به مشتریان بالقوه در مورد محصول، خدمات، کسب‌وکار یا رویدادی است که استفاده کرده‌اند و از آن راضی بوده‌اند. این نوع از بازاریابی جزء مؤثرترین شیوه‌هاست.