طراحی، اجرا و کنترل برنامه‌هایی است که به‌قصد مقبولیت و پذیرش بیشتر یک ایده، انگیزه یا رویه اجتماعی در بین گروه هدف به اجرا درمی‌آیند.