فعالیتی است که موسسه، شرکت یا سازمان برای یافتن و حفظ بازار محصولات خود و حصول اطمینان از رسیدن محصولات شرکت به بازارهای مختلف انجام می‌دهد.
به‌عبارت‌دیگر، بازاریابی فرآیندی است که طی آن، تدبیر اولیه، قیمت‌گذاری، ترویج و توزیع ایده یا کالا یا خدمات، طرح‌ریزی‌شده و به اجرا درمی‌آید تا دستاورد آن، اهداف فردی و سازمانی را محقق سازد.