مجموع همه افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها در یک بازار خاص که تا حدی به یک محصول خاص علاقه دارند؛ اما هنوز دست به خریداری آن نزده‌اند و ممکن است در آینده خریدار آن محصول خاص باشند.