بازار یکپارچه‌ای که محصولات آن محصولاتی با درخواست انبوه هستند مانند (آسپرین، آب‌پرتقال، نوشابه و ...) و توسط خرده‌فروشان و مستقل از تولید‌کننده به همه مشتریان عرضه می‌شوند. این فروش گسترده از طریق رسانه‌های جمعی ترویج می‌شود.