این واژه معمولاً برای شرکت‌ها به کار می‌رود و زمانی است که یک شرکت به انتهای چرخه‌ عمر خود رسیده و مطابق قانون تجارت لازم است با تعیین مدیر تصفیه سرمایه‌اش را بین سهامداران تقسیم می‌کند و بدهی‌های شرکت را با فروش دارایی‌های آن پرداخت نماید تا بدین ترتیب شرکت بتواند از نظر حقوقی منحل شده و از بین برود.