ارزیابی مکتوب از امکانات و مشکلات ایده پیشنهادی یک شرکت است. این امکان‌سنجی درک واقعیت‌های مالی و ظرفیت‌های تکنیکی مالک برای انجام وظایف کسب‌وکار را شامل می‌شود. مطالعه امکان‌سنجی باید قبل از تهیه طرح کسب‌وکار انجام گیرد. مطالعه امکان‌سنجی شامل ۴ بخش است:
امکان‌سنجی اقتصادی
امکان‌سنجی مالی
امکان‌سنجی فنی
امکان‌سنجی قانونی