به تفاوت میان درآمد فروش محصولات و هزینه‌های مربوط به خرید مواد اولیه‌ای که در تولید به‌کاررفته گفته می‌شود. هر وقت روی نهاده‌ای برای تبدیل آن به چیزی با منافع یا مزایای بیشتر به‌عنوان محصول نهایی، فعالیتی انجام می‌گیرد، ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود