قیمت قرار داده‌شده روی مدت‌زمانی که یک سرمایه‌گذار یا وام‌دهنده باید صبر کند تا میزان سرمایه‌گذاری و یا وامش به‌طور کامل جبران شود. ارزش زمانی پول بر این مفهوم مبتنی است که میزان پولی که اکنون دریافت می‌کنید نسبت به همان میزان پول در آینده به علت پتانسیل درآمدی‌ پول ارزش بیشتری دارد.