اشتراک‌گذاری اطلاعات بین افراد با استفاده از گفتار را ارتباط کلامی گویند. ارتباط کلامی شامل واژه‌هایی است که افراد در ارتباطات استفاده می‌کنند. افراد مرتبط با یک کسب‌وکار نیازمند استفاده اثربخش از ارتباطات کلامی هستند تا بتوانند کلمات خود را در گفتار به‌صورت قابل‌فهم برای شنونده بیان کنند.