رفتارها و کلیه پیام‌های دارای معنا که افراد جدای از خود کلمات در صحبت‌ها استفاده می‌کنند. ارتباطات غیرکلامی شامل نحوه‌ی ارائه، سرعت حرف زدن، تن صدا، اشارات و حالات چهره، حالت‌های بدن، طرز ایستادن، نزدیکی به شنونده، حرکات و تماس چشمی و نحوه‌ی لباس پوشیدن و ظاهر فرد است.