ارتباط را می‌توان جریانی دانست که طی آن، دو نفر یا بیشتر به تبادل افکار، نظرات، احساسات و عقاید خود می‌پردازند. به‌عبارت‌دیگر، ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر (مثل لبخند زدن، نامه نوشتن، صحبت کردن و ...).