بحث یا راهی برای گفتگو و مذاکره با مشتری که به‌منظور متقاعد کردن افراد برای خرید کالا یا خدمتی از طریق آشنا کردن وی با ویژگی‌ها و منافع محصول در نظر گرفته شده است.
(منبع: dictionary.cambridge.org)

اظهارات و وعده‌هایی که فردی در تلاش برای متقاعد کردن شخص دیگری به خرید چیزی می‌دهد.
(منبع: Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and Thesaurus Online)