اختراع به معنی ارائه یک پیکربندی و ترکیب جدید از یک موضوع، وسیله یا فرآیند است. برخی از اختراعات مبتنی بر ایده‌ها و مدل‌های موجودند؛ درحالی‌که برخی دیگر کاملاً نوآورانه و مرزشکنانه هستند و درنتیجه موجب دگرگونی در دانش و تجربیات جامعه انسانی می‌شوند. اختراع و نوآوری معمولاً به یک معنی به کار می‌روند، درحالی‌که باهم متفاوت‌اند؛ چراکه اختراع اغلب به‌صورت تصادفی و بدون برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد،‌ ولی نوآوری فرآیند هدفمندی و برنامه‌ریزی‌شده است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)