معیاری برای تعیین این‌که به کدام اهداف دست پیداکرده‌ایم و تا چه حد مشکلات هدف حل‌شده‌اند. برخلاف کارآیی، میزان اثربخشی بدون اشاره به هزینه‌ها مشخص می‌شود. درحالی‌که کارآیی به معنی انجام درست کار است، اثربخشی به معنی انجام کار درست است.
(منبع: Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com)