وقتی قضاوت در مورد یک موضوع به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، می‌گوییم آن موضوع ابهام دارد؛ به‌عبارت‌دیگر داشتن دو یا چند معنی یا تعبیر به معنی دوپهلو بودن یا مبهم بودن یک امر است. واضح نبودن یا غیرقابل فهم بودن یک مطلب، به‌طوری‌که قضاوت و گرفتن تصمیم را سخت کند، نشانه ابهام در آن مطلب است. یکی از ویژگی‌های کارآفرینان، قدرت تحمل ابهام یعنی توانایی تصمیم‌گیری در شرایط مبهم است.
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)