نرخ کلیک یا به اختصاص CTR بیانگر نسبت کلیک های انجام شده به دفعات نمایش آگهی است، نرخ کلیک بالاتر نشان دهنده هدفگذاری درست و طراحی مناسب بنر تبلیغاتی می باشد. این عدد معمولآ بین 0.4% تا 0.1% خواهید بود.

این مقدار با استفاده از فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

CTR بهتر باعث پایین آمدن هزینه برای صاحبان آگهی و درآمد بیشتر برای ناشران خواهد بود.


https://www.clickyab.com/blog/%da%a9...%b1%d8%ae-ctr/