تبدیل به مشتری یا به اصطلاح در صنعت تبلیغات آنلاین Conversion نشان دهنده تعداد کلیک های است که از طریق تبلیغات آنلاین منجر به ایجاد مشتری شده اند، منظور از ایجاد مشتری می تواند هر یک از فعالیت های مانند: دانلود، عضویت و یا خرید باشند.
ما با ایجاد ابزارهای مانند پیکسل هوشمند می تواند تعداد Conversion ایجاد شده از طریق تبلیغات آنلاین در کلیک یاب شمارش کنیم، حتی با تعیین ارزش برای هر یک از Conversion ها می تواند بازگشت سرمایه را نیز محاسبه کند.



https://www.clickyab.com/blog/%d9%85...84-conversion/