Cost Per Action یا در فارسی هزینه براساس فعالیت نوعی استراتژی هزینه و کنترل بودجه در است، فعالیت بطور مثال می تواند خرید، دانلود، عضویت و… تعریف شده باشد. استراتژی هزینه براساس فعالیت بجای جذب کلیک بیشتر تمرکز بیشتری روی افزایش نرخ تبدیل به مشتری دارد و تلاش می کند با حداقل هزینه برای هر کلیک بیشترین فعالیت را برای کمپین ایجاد کند.
برای استفاده از استراتژی هزینه CPA باید صفحه هدف تعریف شود باشد و پیکسل هوشمند برای ردیابی و شمارش این فعالیت ها در تمام صفحات آگهی دهنده نصب شده باشد.

https://www.clickyab.com/blog/cpa/