واژه های مشابه در گزارش های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرند .این مقاله واژه هایی که اغلب به سوالات منجر می شوند، را توضیح می دهد. در این مقاله می بینید:

  • کلیک ها در مقابل Sessions
  • Session در مقابل کاربران
  • Session در مقابل ورودی ها
  • بازدید ها از صفحه (Pageviews) در مقابل بازدید ها از صفحه یکتا (Unique Pageviews)

کلیک ها در مقابل Session یک تمایز مهم بین کلیک ها (از جمله در گزارش های ادوردز شما) و Sessions (از جمله در گزارش های مخاطبان شما) وجود دارد. ستون کلیک ها در گزارش های شما نشان دهنده این است که چند بار بر تبلیغات شما توسط کاربران کلیک شده است، در حالی که ستون Session تعداد Session یکتا آغاز شده توسط کاربران شما را نشان می دهد .چند دلیل وجود دارند که چرا این دو عدد ممکن است مطابقت نداشته باشند:
  • کاربر ممکن است بر تبلیغات شما چند بار کلیک کند. هنگامی که یک فرد بر روی یکی از تبلیغات چند بار در یک Session، کلیک کند، ادوردز کلیک های متعدد را ثبت می نماید، در حالی که گوگل آنالیز، بازدید های جداگانه از صفحه(Pageviews) را به عنوان یک Session به رسمیت می شناسد. این یک رفتار رایج در میان کاربرانی است که در حال خرید مقایسه ای هستند.
  • کاربر ممکن است بر روی یکی از تبلیغات کلیک کند و سپس بعد از آن، در طی یک Session مختلف، به طور مستقیم به سایت از طریق یک بوک مارک بازگشت کند. اطلاعات ارجاع از Session اصلی در این مورد باقی می ماند، بنابراین نتیجه، یک کلیک در جلسات متعدد است.
  • کاربر ممکن است بر تبلیغات شما کلیک کند، اما از اینکه صفحه به طور کامل بارگذاری شود با رفتن به صفحه دیگر و یا با فشار دکمه STOP مرورگر، جلوگیری کند. در این مورد، کد گوگل آنالیز قادر به اداره و ارسال داده های ردیابی به سرورهای گوگل است. با این حال، هنوز هم ادوردز یک کلیک را ثبت می کند.
  • برای اطمینان از صدور صورت حساب دقیق تر، گوگل ادوردز به طور خودکار کلیک های نامعتبر را از گزارش های شما حذف می کند. با این حال، گوگل آنالیز، این کلیک ها را به عنوان Session ها در وب سایت شما به منظور نشان دادن مجموعه ای کامل از داده های ترافیک، گزارش می دهد.

Session در مقابل کاربران

گوگل آنالیز ترافیک هر دو جلسات و کاربران را در حساب شما سنجش می کند. جلسات، تعداد جلسات فردی آغاز شده توسط تمام کاربران به سایت شما را نشان می دهند. اگر یک کاربر در سایت شما به مدت 30 دقیقه یا بیشتر غیر فعال است، هر گونه فعالیت بعدی به یک Session جدید نسبت داده می شود. کاربرانی که سایت شما را ترک می کنند، و در عرض 30 دقیقه باز می گردند، به عنوان بخشی از Session اصلی محسوب می شوند. اولین Session توسط یک کاربر در هر محدوده از تاریخ معین، در نظر گرفته می شود که یک Session اضافی و یک کاربر اضافی است. هر Session آتی از همان کاربر در طول یک دوره زمانی انتخاب شده، به عنوان جلسات اضافی شمارش می شوند، اما به کاربران افزوده نمی شود. Session ها در مقابل ورودی ها

جلسات با اولین تلنگر (hit) از یک Session واحد افزایش می یابند، در حالی که ورودی ها با تلنگر (hit) اول بازدید از صفحه از یک Session، افزایش می یابند. اگر اولین تلنگر (hit) از Session ، یک بازدید از صفحه نیست، شما ممکن است یک تفاوت بین تعداد Session و تعداد ورودی ها را مشاهده کنید. بازدید ها از صفحه در مقابل بازدید ها از صفحه یکتا

بازدید از صفحه، به عنوان نمایش یک صفحه در سایت شما، که توسط کد ردیابی گوگل آنالیز ردیابی می گردد، تعریف شده است .اگر یک کاربر، بارگذاری مجدد را پس از دستیابی به صفحه کلیک کند، این به عنوان یک بازدید اضافی از صفحه محسوب می شود. اگر یک کاربر به صفحه های مختلف برود، و سپس به صفحه اصلی باز گردد، یک بازدید دیگر از صفحه ثبت می شود. یک بازدید از صفحه یکتا، که در گزارش بررسی اجمالی محتوا، دیده می شود، بازدید ها از صفحه را که توسط یک کاربر در یک Session تولید می شوند، را جمع می کند. یک بازدید از صفحه یکتا، نشان دهنده تعداد جلساتی است، که در طی آنها آن صفحه یک یا چند بار مشاهده شده است.


https://www.clickyab.com/blog/%da%af...5%d9%87%d9%85/