یکی از پیش نیازهای مهمز که دانش اموزان بای در تمام مقاطع تحصیلی بتوانند پیش نیاز های ریاضی، علوم ، ادبیات را گذرانده و بتوانند برای قبولی در اینده شغلی و رشته های پرستاری و مشاهده کامل آزمون های داشگاه