نام: metro.jpg نمایش: 15 اندازه: 19.5 کیلو بایت
مترو تهران یکی از مهم ترین و اساسی ترین وسایل حمل و نقل عمومی میباشد که هم قیمت مقرون به صرفه ای دارد و هم بدون ترافیک و معطلی مسافران را جا به جا میکند.

همواره یکی از دغدغه های مسافرانی که قصد استفاده از این وسیله نقلیه را دارند، چگونگی محاسبه زمان سفر با مترو است و اینکه زمان خود را با حرکت قطار ها هماهنگ کنند.
برنامه خطوط مترو و حرکت قطارها


خط 1 از مبدا تجریش:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-06:00 15 دقيقه 05:30-06:00 15 دقيقه 06:00-06:30 15 دقيقه
06:00-06:30 10 دقيقه 06:00-06:30 10 دقيقه 06:30-08:30 10 دقيقه
06:30-06:50 5 دقيقه 06:30-11:00 5 دقيقه 08:30-20:40 7 دقيقه
06:50-07:06 4 دقيقه 11:00-15:30 6 دقيقه 20:40-22:30 10 دقيقه
07:06-08:58 3.30 دقيقه 15:30-19:00 5 دقيقه
08:58-10:10 4 دقيقه 19:00-20:24 6 دقيقه
10:10-11:00 5 دقيقه 20:24-21:20 8 دقيقه
11:00-15:30 6 دقيقه 21:20-22:30 10 دقيقه
15:30-16:00 5 دقيقه
16:00-16:28 4 دقيقه
16:28-18:20 3.30 دقيقه
18:20-20:12 4 دقيقه
20:12-20:30 6 دقيقه
20:30-21:10 8 دقيقه
21:10-22:30 10 دقيقه
خط 1 از مبدا شهرری:


شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-05:45 5 دقيقه 05:30-10:02 5 دقيقه 06:00-07:30 10 دقيقه
05:45-06:05 4 دقيقه 10:02-14:32 6دقيقه 07:30-20:00 7 دقيقه
06:05-07:57 3.30 دقيقه 14:32-18:02 5 دقيقه 20:00-21:30 10 دقيقه
07:57-09:09 4 دقيقه 18:02-19:50 6 دقيقه 21:30-22:30 15 دقيقه
09:09-09:59 5 دقيقه 19:50-20:30 8 دقيقه
09:59-14:29 6 دقيقه 20:30-21:30 10 دقيقه
14:29-14:59 5 دقيقه 21:30-22:30 15 دقيقه
14:59-15:27 4 دقيقه
15:27-17:19 3.30 دقيقه
17:19-19:11 4 دقيقه
19:11-19:35 6 دقيقه
19:35-20:30 8 دقيقه
20:30-21:30 10دقيقه
21:30-22:30 15 دقيقه
خط 2 از مبدا صادقیه:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-05:40 10 دقيقه 05:30-06:00 10 دقيقه 06:00-08:00 10 دقيقه
05:40-06:04 6 دقيقه 06:00-06:12 6 دقيقه 08:00-20:10 7 دقيقه
06:04-06:28 4 دقيقه 06:12-10:00 4 دقيقه 20:10-22:00 10 دقيقه
06:28-08:20 3:30 دقيقه 10:00-15:30 5 دقيقه 22:00-22:30 15 دقيقه
08:20-10:00 4 دقيقه 15:30-18:30 6 دقيقه
10:00-15:30 5 دقيقه 18:30-19:50 8 دقيقه
15:30-15:58 4 دقيقه 19:50-22:30 10 دقيقه
15:58-18:18 3:30 دقيقه
18:18-18:50 4 دقيقه
18:50-19:50 5 دقيقه
19:50-20:40 8 دقيقه
20:40-22:30 10 دقيقه

خط 2 از مبدا فرهنگسرا:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-06:00 12 دقيقه 05:30-06:10 10 دقيقه 06:00-08:10 10 دقيقه
06:00-06:35 7 دقيقه 06:10-06:34 8 دقيقه 08:10-20:40 7 دقيقه
06:35-06:50 5 دقيقه 06:34-06:52 6 دقيقه 20:40-21:30 10 دقيقه
06:50-07:14 4 دقيقه 06:52-10:28 4 دقيقه 21:30-22:30 15 دقيقه
07:14-09:06 3:30 دقيقه 10:28-16:22 5 دقيقه
09:06-10:18 4 دقيقه 16:22-18:58 6 دقيقه
10:18-15:52 5 دقيقه 18:58-20:50 8 دقيقه
15:52-16:36 4 دقيقه 20:50-22:00 10 دقيقه
16:36-18:56 3:30 دقيقه 22:00-22:30 15 دقيقه
18:56-19:32 4 دقيقه
19:32-20:42 5 دقيقه
20:42-21:10 7 دقيقه
21:10-22:00 10 دقيقه
22:00-22:30 15 دقيقه

خط 3 از مبدا آزادگان:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-09:07 7 دقيقه 05:30-20:30 9 دقيقه 06:00-21:00 12 دقيقه
09:07-14:58 9 دقيقه 20:30-21:30 10 دقيقه 21:00-22:30 15 دقيقه
14:58-15:46 8 دقيقه 21:30-22:30 15 دقيقه
15:46-21:10 7 دقيقه
21:10-21:30 10 دقيقه
21:30-22:30 15 دقيقه

خط 3 از مبدا قائم:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-06:00 15 دقيقه 05:30-06:00 15 دقيقه 06:00-06:30 15 دقيقه
06:00-06:30 10 دقيقه 06:00-06:30 10 دقيقه 06:30-21:30 12 دقيقه
06:30-09:39 7 دقيقه 06:30-21:20 9 دقيقه 21:30-22:30 15 دقيقه
09:39-15:57 9 دقيقه 21:20-22:00 10 دقيقه
15:57-21:40 7 دقيقه 22:00-22:30 15 دقيقه
21:40-22:30 10 دقيقه

خط 4 از مبدا کلاهدوز:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-05:42 6 دقيقه 05:30-05:54 8 دقيقه 06:00-07:40 10 دقيقه
05:42-06:10 4 دقيقه 05:54-19:18 6 دقيقه 07:40-19:30 7 دقيقه
06:10-08:02 3/5 دقيقه 19:18-20:30 8 دقيقه 19:30-22:30 10 دقيقه
08:02-09:22 4 دقيقه 20:30-22:30 10 دقيقه
09:22-10:22 5 دقيقه
10:22-13:52 6 دقيقه
13:52-15:32 5 دقيقه
15:32-16:00 4 دقيقه
16:00-17:52 3/5 دقيقه
17:52-20:00 4 دقيقه
20:00-20:48 6 دقيقه
20:48-21:20 8 دقيقه
21:20-22:30 10 دقيقه

خط 4 از مبدا ارم سبز:

شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه جمعه و روزهاي تعطيل
ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت ساعت فاصله حركت
05:30-06:10 8 دقيقه 05:32-06:10 8 دقيقه 06:00-08:20 10 دقيقه
06:10-06:22 6 دقيقه 06:10-19:52 6 دقيقه 08:20-20:00 7 دقيقه
06:22-06:38 4 دقيقه 19:52-20:40 8 دقيقه 20:00-22:30 10 دقيقه
06:38-08:44 3/5 دقيقه 20:40-22:30 6 دقيقه
08:44-10:00 4 دقيقه
10:00-11:20 5 دقيقه
11:20-14:50 6 دقيقه
14:50-16:10 5 دقيقه
16:10-16:42 4 دقيقه
16:42-18:34 3/5 دقيقه
18:34-20:42 4 دقيقه
20:42-21:12 6 دقيقه
21:12-22:00 8 دقيقه
22:00-22:30 10 دقيقه


همچنین خط 5 که شامل قطارهای اکسپرس میباشد و به سمت کرج حرکت میکنند نیز در زیر آورده شده است.
خط 5 به سمت گلشهر:

مبدا شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه

تهران (صادقيه)
7:30-7:15-7:00-6:45-6:30
10:00-9:30-9:00-8:30-8:00
12:30-12:00-11:30-11:00-10:30
15:00-14:30-14:00-13:30-13:00
17:00-16:40-16:20-16:00-15:30
18:40-18:20-18:00-17:40-17:20
20:20-20:00-19:40-19:20-19:00
21:00-20:40
8:30-8:00-7:30-7:00-6:30
11:00-10:30-10:30-9:30-9:00
13:30-13:00-12:30-12:00-11:30
15:20-15:00-14:40-14:20-14:00
17:00-16:40-16:20-16:00-15:40
18:40-18:20-18:00-17:40-17:20
21:00-20:30-20:00-19:30-19:00
ارم سبز 19:27-18:27 ------

خط 5 به سمت تهران (صادقیه):

مبدا شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه
گلشهر 06:40-6:20-6:00-5:40-5:15
8:20-8:00-7:40-7:20-7:00
10:00-9:40-9:20-9:00-8:40
12:30-12:00-11:30-11:00-10:30
15:00-14:30-14:00-13:30-13:00
17:30-17:00-16:30-16:00-15:30
20:00-19:30-19:00-18:30-18:00
21:00-20:30
6:40-6:20-6:00-5:40-5:15
8:20-8:00-7:40-7:20-7:00
10:00-9:40-9:20-9:00-8:40
12:30-12:00-11:30-11:00-10:30
15:00-14:30-14:00-13:30-13:00
17:30-17:00-16:30-16:00-15:30
20:00-19:30-19:00-18:30-18:00
21:00-20:30
محمدشهر 7:10-6:30-5:50 7:10
كرج 7:15-6:35-5:55 7:15
وردآورد 7:31-6:51-6:11 7:31

ساعت شروع به کار و راهنمای خطوط مترو تهران


نقشه متروی تهران بر این اساس است که در نهایت این شهر 7 خط فعال داشته باشد؛ امروز تمام این خطوط مورد بهره برداری قرار گرفته اند اما هنوز تمام ایستگاه های آنها افتتاح نشده اند. البته خطوط فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی به عنوان خطوط فرعی متروی تهران، افتتاح شده و قابل استفاده اند.

*اگر می خواهید به برنامه زمان بندی دقیق متروی شهر تهران دسترسی داشته باشید می توانید به این لینک بروید.

*اگر می خواهید در مورد تک تک ایستگاه ها و امکانات و خدمات موجود در آنها اطلاعات بیشتری به دست بیاورید به این لینک مراجعه کنید.

خط ۱ | خط تجریش-کهریزک

این خط از تجریش در شمال تهران آغاز شده و به کهریزک در جنوب تهران ختم می شود. رنگ این خط قرمز است و در ایستگاه شهید بهشتی با خط 3، در ایستگاه دروازه دولت با خط ۴، در ایستگاه میدان محمدیه با خط 7 و در ایستگاه میدان امام خمینی با خط ۲ تعویض خط دارد. از خط یک همچنین می توانید برای رسیدن به فرودگاه امام خمینی استفاده کنید.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط 2 | خط صادقیه-فرهنگسرا

این خط از صادقیه در غرب تهران آغاز می شود و در پایان به ایستگاه فرهنگسرا می رسد. رنگ مورد استفاده این خط آبی پررنگ است و از سمت ایستگاه صادقیه به متروی کرج وصل می شود. این خط در ایستگاه های شادمان و دروازه شمیران با خط ۴، ایستگاه نواب صفوی با خط 7، ایستگاه میدان امام حسین در خط 6 و امام خمینی با خط ۱ تعویض خط دارد.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط ۳ | خط قائم-آزادگان

این خط از ایستگاه آزادگان در جنوب تهران شروع می شود و به ایستگاه قائم در شمال شرق تهران می رسد. رنگ مورد استفاده این خط آبی کمرنگ است. این خط در ایستگاه شهید بهشتی با خط ۱، ایستگاه تئاتر شهر با خط 4 و ایستگاه مهدیه با خط 7 تعویض خط دارد.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط ۴ | خط ارم سبز-شهید کلاهدوز

این خط از ایستگاه ارم سبز در غرب تهران آغاز شده و به ایستگاه کلاهدوز در شرق ختم می شود. رنگ مورد استفاده این خط زرد است و در ایستگاه دروازه دولت با خط ۱، ایستگاه های دروازه شمیران و شادمان با خط ۲، در ایستگاه میدان شهدا با خط 6 و تئاتر شهر با خط 3 تعویض خط دارد. در ضمن با استفاده از این خط می توانید به فرودگاه مهرآباد دسترسی پیدا کنید.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط ۵ | خط صادقیه-گلشهر

این خط از صادقیه در تهران شروع و به ایستگاه گلشهر در استان البرز می رسد و با رنگ سبز شناخته می شود. این خط در ایستگاه ارم سبز با خط 4 و ایستگاه صادقیه با خط 2 تعویض خط دارد.

شروع ساعت کاری: 05:00
اتمام ساعت کاری: 22:30
قطارهای سریع السیر گلشهر به صادقیه و برعکس


تعدادی از قطارهای خط 5 به صورت تندرو از کرج (ایستگاه گلشهر) به تهران (ایستگاه صادقیه) و برعکس، مسافران را بین دو این شهر جابه‌جا می کنند. این قطارها ساعت حرکت مشخص و دقیقی دارند و مسافران می توانند زمان رفت و آمدشان را با آنها تنظیم کنند. با استفاده از این لینک می توانید از ساعت دقیق حرکت این قطارها مطلع شوید.

خط 6 | میدان امام حسین-دولت آباد

این خط مترو که با تازگی افتتاح شده است تنها 5 ایستگاه دارد و شما را از میدان امام حسین به ایستگاه میدان شهدا می برد و در انتها در ایستگاه دولت آباد پیاده می کند. رنگ این خط صورتی ست و می توانید از ایستگاه میدان شهدا، مسیر خود را در خط 4 (خط ارم سبز-شهید کلاهدوز) ادامه دهید.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط 7 | خط میدان صنعت-بسیج

این خط که با رنگ بنفش مشخص شده است، از ایستگاه میدان صنعت شروع می شود و در نهایت به ایستگاه مهدیه می رسد. این خط در ایستگاه نواب صفوی با خط 2، در ایستگاه میدان محمدیه با خط 1 و در ایستگاه مهدیه با خط 3، خط عوض می کند.

شروع ساعت کاری: 05:30
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط فرودگاه مهرآباد

خط فرودگاه مهرآباد، خط فرعیِ خط 4 متروی تهران است که از ایستگاه بیمه انشعاب پیدا می کند و دو ایستگاه دارد. ایستگاه های پایانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد و پایانه 3 و 4 فرودگاه مهرآباد که امکان دسترسی به بخش های مختلف این فرودگاه را برای شما فراهم می کند.

شروع ساعت کاری: 05:37
اتمام ساعت کاری: 22:30

خط فرودگاه امام خمینی و شهر پرند

خط فرودگاه امام خمینی، خط فرعیِ خط 1 متروی تهران است و از ایستگاه شاهد-باقرشهر انشعاب پیدا می کند. این خط شامل ایستگاه های نمایشگاه آفتاب، واوان، فرودگاه امام خمینی و شهر پرند می شود.

شروع ساعت کاری: 06:10
اتمام ساعت کاری: 20:10


منبع: مترو تهران