assist on

پلتفرم آموزشی دستیار آنلاین , برای انتقال مهارت دانشجویان در حال تحصیل به سایر دانشجویان دانشگاه ها می باشد. دراین بستر شما می تواند سایر آموزش های درسی -دانشگاهی خود را از همکلاسی یا هم دانشگاهی خود فرا بگیرید یا به آنها انتقال دهید.

assiston.ir