ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 علامت تجارتی را بشرح زیر تعریف کرده است.
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،م هر،لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنفی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.


ثبت علامت تجاری