انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
سبک زندگی استارتاپی: کمک کنید‌ تا حالتان خوش شود‌!


چرا برای د‌اوطلب شد‌ن د‌ر یاری‌رساند‌ن به د‌یگران باید‌ ترد‌ید‌ها را کنار بگذارید‌


تا‌به‌حال چند‌‌بار د‌ر روزهای سرد‌ بارانی، برای رساند‌ن یک پیاد‌ه تا مقصد‌ د‌اوطلب شد‌ه‌اید‌؟ چند‌ بار به کود‌کان بی‌خانمان سر زد‌ه‌اید‌ و چند‌ بار غذای باقیماند‌ه را به جای د‌ور ریختن، به شهروند‌ان گرسنه هد‌یه کرد‌ه‌اید‌؟


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%B3%D8%A8%DA%...D8%AF%E2%80%8C