- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین از پلیس + 10
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- برای شرکت سهامی خاص فیش گواهی 35% واریز سرمایه در یکی از حساب های در شرف تاسیس نزد شعب بانک های سراسر ایران
- امضای اقرار نامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره
- انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
- تعیین موضوع فعالیت شرکت
- ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و ومحل سکونت متقاضیان
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به ارائه مدرک تحصیلی دارند.
- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
- تعیین میزان سرمایه شرکت
- تعیین صاحبان امضاء در شرکت
- تنظیم مدارک اساسی شرکت از جمله اساسنامه ، شرکتنامه و تقاضانامه
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین

مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت را از فکر برتر تهیه کنید.