- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که وکیل این کار را انجام دهد.

ثبت شرکت تضامنی در خراسان رضوی