قوانین ثبت در انگلستان نیز مانند کشور فرانسه پس از تدوین اصلاحات بسیاری داشته است، یکی از مهمترین این تحولات اجباری اعلام گردیدن ثبت شرکت و همچنین نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن می باشد.


یکی از مهمترین قالب های ثبت شرکت ها در قانون این کشور شرکت سهامی می باشد و قانون انگلستان تاکید بسیاری بر آگاهی سهامداران از امور اداره شرکت دارد .


قوانین ثبت شرکت در کشور امریکا
شرکت های سهامی که در کشور آمریکا به ثبت می رسند و CORPORATIONS نامیده می شوند ، در صورت به ثبت رساندن با اساسنامه شان شخصیت حقوقی پیدا می کنند. در قوانین این کشور نیز مانند انگلستان سهامداران در اداره شرکت دارای آزادی بسیاری می باشند ، تأسیس و اداره ی شرکت های سهامی مطابق حقوق ایالات است.
قوانینی که بدان اشاره گردید در کشورهایی نظیر هلند ،ایتالیا ،اسپانیا ، پرتغال و بلژیک و ….دارای شباهت های بسیاری می باشد.. به طور کلی می توان گفت که قوانین بسیاری از کشورها با توجه به قوانین کشورهای فوق تدوین گریده است ، که البته قوانین ثبتی این کشورها نیز با توجه به نیازهای جامعه همواره دارای تحولاتی بوده است ،بطور مثال قوانین کشورهای بلژیک و ایتالیا در ابتدا با توجه به قوانین کشور فرانسه تدوین گردیده و سپس با توجه به نیاز اجتماعی آنها اصلاح گردیده است.