نام استارتاپ: کارگرین
وب سایت: kargarin.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: اپلیکیشن عمرانی ساختمانی خدماتی و صنعتی
نام صاحب استارتاپ: اصلان هادیپورفرد
توضیح بیشتر:
سازماندهی نیروهای کارگری روزمزد و پایگاهی برای ثبت مشاغل ثابت و سیار ساختمانی و عمرانی و خدماتی و صنعتی و نمایش محصولات و نمونه کارهای آنها و تعامل با کارفرمایان و مهندسان