نام دامنه! example.com نام دامنه آن example است و پس وند آن دات کام.


https://moz.com/learn/seo/domain