متن های مخفی که در صفحه ای وجود داشته باشد.استفاده از متن های مخفی در روش های مخرب و کلاه سیاه کاربرد دارد.


https://www.javatpoint.com/seo-hidden-text