گوگل سایت های تازه تاسیس و صفر را به زودی در نتایج اولیه خود نشان نمی دهد.سایت های جدید چند ماه در sandbox گوگل هستند.سایت هایی که در sandbox هستند یا دچار مشکلات مربوط به سئو شده اند و یا صفر و تازه تاسیس هستند.Google Sandbox & SEO Cloaking, Latent Semantic Index(LSI) - Digital Info 4 U | A Digital Marketing Information HUB