لینک های پولی.لینک هایی هستند که شما برای دریافت انها پول پرداخت می کنید.در حقیقت لینک می خرید یا اجاره می کنید.The Perfect Solution to Paid Link Disclosure - SoloSEO