ربات های موتور های جستجو وقتی نتوانند صفحات را مرور کنند یک ارور تلقی می شود که مربوط به ربات هاست.یعنی ربات ها (خزنده ها) در بررسی یک صفحه یا سایت با خطا و مشکل مواجه شده اند.


Fix Crawl Errors in Your Google Webmaster Tools AccountTech Inspiration