سایت هایی هستند که عملکرد آنها فهرست بندی است و سایت های دیگر دنیا را با دسته بندی موضوعی فهرست بندی می کنند.


https://softloom.com/everything-you-...ission-in-seo/