به معنی تقاضا می باشد.در سئو، به معنی عبارت جستجو شده تلقی می گردد.

https://www.pawanseoworld.com/query/