گوگل و موتورهای جستجو برای رتبه بندی صفحات در نتایجشان، از یک سری فاکتور ها و دستور العمل ها و روش ها پیروی می کنند که الگوریتم نامیده می شود.


https://www.daneshjooyar.com/%D8%A2%...7%D8%B1%D8%AA/