کسب و کار مجازی یعنی فراتر از ایجاد و بهره گیری از موجود
کسب و کار مجازی هم کسب و کاری که از مهندسی مجازی حاصل میشود