مهندسی مجازی یعنی خلق یک سیستم جمع سپار دارایی و منابع و ابزار