یک سیستم باهویت و شناسه های خاص خودش در مقایسه با حتی سیستم های مشابه
مانند بیابان های ایران با هویت وشناسه های خاص خودش
در کسب و کار: بوم گردی ایرانی