مانند استقلال و پرسپولیس
سهم بازار برتر در تمام شهرهای ایران از مشتریان فوتبال
فراگیری با اجبار همراه نیست
مانند تویوتا در بازار بین المللی
سیستم ملی و فراگیر پارچه های طبیعی